Lépcsőház – Virág – tűzvédelem…

Lépcsőház - Virág - tűzvédelem...Változott az Országos Tűzvédelmi szabályzat, ami a korábbihoz képest kissé részletesebben szabályozza a folyosókon elhelyezett növények problematikáját. Na nem nagyon részletesen, csak egészen kicsit. Mivel a jogszabályban megjelent, növényekről szóló egy mondat nem elegendő ahhoz, hogy megértsük, hová tehetünk virágot, íme egy kis magyarázat:

Nézzük, mit írnak a jogszabályok…

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 575. § (4) bekezdése kimondja, hogy: „A menekülési útvonal leszűkítése – a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség méretéig –, továbbá ott éghető anyag tárolása, burkolat elhelyezése a tűzvédelmi hatóság engedélyével történhet.”

Az OTSZ 466. § (5) bekezdése szerint: “A menekülési útvonal szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell meghatározni, ami nem lehet kevesebb, mint a (6) bekezdésben meghatározott legkisebb szabad szélesség.”

Az OTSZ 466. § (6) bekezdése kimondja, hogy: “A menekülési útvonal legkisebb szabad szélessége – nyílászárók kivételével – az alábbiak: a) általános esetben 1,10 m.”

Az OTSZ 592/A. § (1) bekezdése szerint: “Lakórendeltetésű épületek, épületrészek területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok, és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak nem helyezhetők el, továbbá ott a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethető.”

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése leírja, hogy: “Lakórendeltetésű épületek, épületrészek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, amennyiben a menekülési útvonalat nem szűkítik le.”

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 97. § (1) bekezdése szerint: „Az építmények folyosóinak szélességét a rendeltetésüknek megfelelően kell meghatározni. A kiürítésre figyelembe vett folyosó legkisebb szabad szélességét – a vonatkozó jogszabályok előírása szerint – számítással kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb 1,10 méternél…”

Néhány, a lakóépületekre vonatkozó rajzos példa:

Ha a közlekedő 1,10 méter széles, akkor itt nem helyezhetők el a menekülést, közlekedést akadályozó tárgyak. A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét biztosítani kell, melyhez elegendő 1,00 méter széles útvonal. Virágok a piros színnel jelölt területeken kívül, illetve a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el:

Ha a közlekedő 1,10 méternél szélesebb, akkor 1,10 méter szélességben nem helyezhetők el a menekülést, közlekedést akadályozó tárgyak. A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét biztosítani kell, melyhez elegendő 1,00 méter széles útvonal.
Virágok a piros színnel jelölt területeken kívül, illetve a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el:

Ha a közlekedő 1,10 méternél keskenyebb, akkor a közlekedő, és a lépcső teljes szélességét, a hő- és füstelvezetésre figyelembe vett, valamint a mentésre szolgáló ablakok megközelíthetőségét is biztosítani kell. Virágok csak 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el:

Ha a lépcső szabad karszélessége 1,10 méter széles, virágok a piros színnel jelölt területeken kívül, illetve a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban) helyezhetők el:

A közlekedőkön a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül elhelyezhető tárgyak:

 • a piros színnel jelölt területeken 1,95 méter magasság felett virág, növény (a virágtartó alsó része legyen az említett magasságban);
 • a piros színnel jelölt területeken ajtók előtt lábtörlő;
 • a kék színnel jelölt területen virág, növény (kivéve a lépcsőfokok)
 • a piros színnel jelölt területeken kívül a folyosók végeinél, ahol menekülés nem történik (pl.: zsákfolyosó végfala és a legközelebbi lakásbejáratok közötti terület) babakocsi, kerekesszék, kerékpár, roller, valamint ezekhez hasonló egyéb tárgy.

A közlekedőkön NEM tárolhatók a következők:

 • tárolásra szolgáló tárgyak (pl. szekrény);
 • ha a tárolt anyag, tárgy tűz keletkezését idézheti elő (pl. működő hűtőszekrény, fagyasztó);
 • az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy nehezíti a tűzvédelmi berendezések, kezelőszerkezetek, közműelzáró szerelvények észlelését, megközelítését, használatát, működését;
 • az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy, burkolat nagymértékben hozzájárul a tűz, illetve a füst terjedéséhez, a füstfejlődéshez, a szomszédos önálló rendeltetési egységekre való átterjedéshez;
 • az elhelyezett, tárolt anyag, tárgy esetleges eldőlése, elmozdulása akadályozná a kiürítést, a tűzoltó beavatkozást.

Minden egyéb tárolás, leszűkítés csak a tűzvédelmi hatóság engedélyével lehetséges.

És akkor jöjjenek a bírságok:

Tűzvédelmi bírság kiszabása már az első esetben kötelező, ha

 • az épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítésére kerül sor. A bírság minimális összege 60.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft.

Tűzvédelmi bírság kiszabása csak ismételt szabálytalanság esetén kötelező, ha

 • egyéb tűzvédelmi jogszabályban, vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírás, továbbá tűzvédelmi szabványok előírásai megszegésére kerül sor. A bírság minimális összege 20.000 Ft, maximális összege 60.000 Ft.
 • Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000 Ft.

  A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

  A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével ismételten kiszabható.

  Ez a tájékoztató az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai álláspontjának figyelembe vételével készült.

  Forrás: www.katasztrofavedelem.hu