logo
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
Health and Safety Kft

Mobil: +36-30/820-8890
E-mail: info@munkavedelmiszakember.com

SZABÓ LAJOS
Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨
munkavedelmi%20qr

Olvassa be mobiltelefonja kamerájával a QR kódot, és böngéssze oldalunkat mobil eszközén is.

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva      ⇨

Jogszabályi háttér

Milyen esetekben szükség ADR tanácsadót alkalmazni?
 • Veszélyes áru telephelyen kívüli szállítása esetén, ideértve a szállításhoz kapcsolódó feladást is;

 • árunak a szállítás során történő ideiglenes tárolása esetén;

 • a veszélyes áru becsomagolása, töltése, be- és kirakodása, ürítése esetén, valamint

 • a veszélyes hulladékok csomagolása, szállítása, begyűjtése, kirakódása esetén.


Melyik jogszabály írja elő az ADR tanácsadó alkalmazását?

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás – ADR 1.8.3. szakasz 1. pontja írja elő “minden vállalkozásnak, amely veszélyes árut közúton fuvaroz, szállít vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez,egy vagy több veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell kineveznie”.


Mikor szükséges ADR tanácsadót alkalmazni?

A 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes áruk közúti, vasúti, vagy belvízi szállításával kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások számára biztonsági tanácsadó kinevezését írja elő.

Az ebben érintett tevékenységek az alábbiak:

 • feladás (fuvaroztatás)

 • csomagolás

 • járműbe, hajóba, vasúti kocsiba történő berakás, illetve abból való kirakás

 • tartány töltése, ürítése

 • szállítás (fuvarozás)

A tanácsadói tevékenységet csak az adott veszélyes áru – osztályokra kiállított, le nem járt érvényességű bizonyítvánnyal rendelkező, hatóság által is regisztrált tanácsadó jogosult végezni. A megfelelő tanácsadó szerepel a Nemzeti Közlekedési Hatóság névjegyzékében.

A kötelezettség alól vannak kivételek. Nem kell tanácsadót kinevezni a vállalkozásoknál, ha tevékenységük csak olyan veszélyes áru – szállítással kapcsolatos, amely nem tartozik az ADN, az ADR vagy a RID hatálya alá, vagy:

 • közúti szállítás esetében az ADR 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez,

 • vasúti fuvarozás esetében a RID 1.1.3.6 vagy 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez,

 • belvízi szállítás esetében az ADN 1.7.1.4 bekezdése, vagy 3.3, 3.4 vagy 3.5 fejezete szerint mentességet élvez, vagy a veszélyes áru mennyisége egy közúti szállítóegységben, vasúti kocsiban vagy konténerben nem haladja meg az ADR, illetve a RID 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket, vagy az ezektől eltérő esetben a veszélyes áru mennyisége egy hajón nem haladja meg az ADN 1.1.3.6 bekezdésében meghatározott értéket.


A vállalkozásoknak a biztonsági tanácsadó kinevezéséről 15 napon belül írásban tájékoztatnia kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságot. A kinevezést a tanácsadónak is írásban igazolnia kell. Ugyanez érvényes a tanácsadói kinevezés megszüntetésére is.


Igen, a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30) NFM rendelet 3. § (2) alapján a vállalkozás köteles a tanácsadó személyének kijelöléséről, a tanácsadói kijelölést érintő változásról a kijelöléstől vagy a kijelölést érintő változástól számított tizenöt napon belül a közlekedési hatósághoz bejelentést tenni. A bejelentéshez csatolni kell a kijelölésnek vagy a kijelölést érintő változásnak a tanácsadó általi elfogadásáról szóló nyilatkozatot.

MIRE „JÓ” A TANÁCSADÓ?
A tanácsadói tevékenység spektrumát az említett kormány rendelet részletesen meghatározza. Alapvető funkciója az őt kinevező vállalkozás veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenységének folyamatos felügyelete, ezen keresztül pedig legfőképpen az alábbi feladatok ellátása:

Cégfelmérés, folyamatos felügyelet
Ennek során első körben felméri a vállalkozás tevékenységének részleteit, meghatározza a betartandó előírásokat és írásos javaslatot tesz az esetleg szükséges korrekciókra. Ezt követően a monitorozást folyamatosan végzi egyrészt a tevékenység kockázatainak minimális szintre szorítása érdekében, másrészt a szabálytalanságok által előidézett hatósági bírságok megelőzésének céljából.

Szabályzatok, munkaköri dokumentációk
Tanácsadói feladatként jelenik meg az érintett munkatársak részére előírt szabályzatok meglétének, megfelelőségének vizsgálata is. A tanácsadó közreműködik a hatályos veszélyes áru – előírásokat maradéktalanul tartalmazó munkaköri dokumentáció(k) kidolgozásában.

Képzés
Az ADR, az ADN és a RID legkevesebb kétévente (de esetenként ettől nagyobb gyakorisággal is) képzés elvégzését írja elő valamennyi, a szállításban érintett munkatárs számára, legyen szó beosztottakról, vagy a vállalkozás felelős vezetőiről. Az előírás a fentebb bemutatott, mentességeket élvező vállalkozásokra is érvényes, tehát azon cégek is kötelesek elvégeztetni a rendszeres tanácsadói képzéseket, melyeknél a tanácsadó folyamatos kinevezése egyébként nem előírt. A képzések megtörténtét, a képzési dokumentumok meglétét és megfelelőségét az erre jogosult hatóságok ellenőrzik.

Tanácsadói dokumentációk
A vállalkozások és az ellenőrzést végző hatóságok részére a biztonsági tanácsadónak minden év elteltével jogszabályban meghatározott terjedelmű éves jelentést kell készítenie, melyben összegzi a vállalkozás eltelt évben végzett veszélyes áru – szállítási tevékenységét. A dokumentumot a vállalkozásnak öt évig őriznie szükséges.

Szintén a tanácsadó jogszabályban rögzített kötelessége, hogy a szállítással összefüggő rendkívüli eseményeket követően baleseti jelentést készítsen és juttasson el az érintett hatóság részére. Az ilyen eseményeket a hatályos ADR 1.8.5 szakasza mutatja be.

Ezen kívül a tanácsadó feladata annak ellenőrzése, hogy az adott vállalkozásnál a veszélyes árukkal kapcsolatos munkakörökben dolgozók részére rendelkezésre áll-e megfelelő tartalmú munkaköri dokumentáció (munkaköri leírás, munkautasítás, technológiai utasítás, bármilyen folyamatszabályozás.) Ha a dokumentáció hiányzik, vagy nem megfelelő tartalmú, a tanácsadó köteles javaslatot tenni annak megfelelő korrigálására.

Cégképviselet
A tanácsadó szakmai tudásával képviseli a vállalkozást üzleti partnereivel folytatott egyeztetései, szerződések előkészítése, megkötése, esetleges jogviták során, továbbá bármilyen, a szállítási tevékenységet ellenőrző hatósággal folytatott eljárás során.


A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV.30) NFM rendelet 6. § alapján a tanácsadói bizonyítvány megszerzéséhez a jelöltnek alap szaktanfolyamon kell részt vennie. Alap szaktanfolyam szervezhető közúti, vasúti vagy belvízi közlekedési alágazatra, ezeken belül a következő árucsoportokra:

 • 1 osztály (robbanóanyagok és -tárgyak),

 • 2 osztály (gázok),

 • 7 osztály (radioaktív anyagok),

 • 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 és 9 osztály,


A tanácsadói bizonyítvány 5 évig érvényes, hatályának meghosszabbításához ismeretfelújító szaktanfolyamon szükséges részt venni és írásbeli tesztvizsgát kell tenni.


Az ADR oktatásokat kizárólag ADR veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó végzettséggel rendelkező szakember tarthatja meg.


Milyen ADR oktatások vannak? Milyen rendszerességgel szükséges megtartani?
ADR oktatások fajtái:

 • általános tájékoztató oktatás: a személyzetnek meg kell ismernie a veszélyes áruk fuvarozására/szállítására vonatkozó előírásokat;

 • munkakörre (feladatra) szakosított oktatás: személyzetet feladatával és felelősségével arányban álló részletességgel ki kell oktatni a veszélyes áruk szállítására vonatkozó szabályzatok előírásaira;

 • biztonsági képzés: a személyzetet ki kell oktatni a veszélyes áruk által képviselt veszélyekről és kockázatról azzal arányban, hogy a veszélyes áruk szállításakor, be- vagy kirakodásakor bekövetkező baleset esetén mekkora a sérülés veszélye, illetve mennyire van kitéve a veszélyes áru hatásának.


Az ADR oktatást rendszeres időközönként – évente – szükséges tartani, valamint munkába állás előtt, új veszélyes áru szállítása esetén, illetve baleset bekövetkezése után.


ADR oktatást kell kapniuk a veszélyes áru szállításában résztvevő dolgozóknak:

 • feladónak, berakónak, csomagolónak, töltőnek

 • fuvarozónak, szállítónak (gépjármű vezetőjének és személyzetének)

 • kirakónak

Health and Safety Kft. Kérjen ajánlatot a gombra kattintva   ⇨
@copyright Health and Safety Kft